Môi trường và Cộng đồng

 

VỚI MÔI TRƯỜNG

Thực hiện sứ mệnh của mình cùng với giá trị Văn minh hiện đại mà BTP Holdings luôn hướng đến, CBNV phải luôn nhận thức được tầm quan trọng của môi trường và đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn và bảo vệ môi trường sống tại cơ quan cũng như trong cộng đồng. Trên cơ sở đó, BTP Holdings luôn phấn đấu sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” gần gũi và thân thiện với môi trường, không có tác động xấu đến môi trường trong thực hiện phát triển và vận hành doanh nghiệp, đồng thời cố gắng đưa ra thị trường những sản phẩm thân thiện với môi trường.

BTP Holdings cam kết động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị thuộc quyền và toàn thể CBNV không ngừng học tập nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động cải tạo, giữ gìn và phát triển môi trường tại cơ quan, đơn vị cũng như trong cộng đồng xã hội.

VỚI CỘNG ĐỒNG

Đảm bảo lợi ích cho cộng đồng “Vì một cộng đồng phát triển”

Phát huy nét văn hoá truyền thống tốt đẹp của BTP Holdings, các tổ chức, cá nhân CBNV luôn tích cực phát huy:

  • Thực hiện và duy trì các hoạt động Xã hội từ thiện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Tập đoàn cũng như tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chương trình nhân đạo, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội và cộng đồng.
  • Vận động, khuyến khích CBNV trong Tập đoàn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tự nguyện đóng góp mỗi khi nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của mọi người.
Chiến lược con người
Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn, BTP Holdings coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá.
Đọc tất cả
Môi trường và Cộng đồng
Thực hiện sứ mệnh của mình cùng với giá trị Văn minh hiện đại mà BTP Holdings luôn hướng đến
Đọc tất cả
Văn hóa doanh nghiệp
Môi trường làm việc tại BTP là sẵn sàng trực chiến, quyết liệt và hiệu quả. Lấy yếu tố con người làm tâm để hướng tới sự phát triển của Tập đoàn
Đọc tất cả